img

ҮНДЭСНИЙ ГЕОПОРТАЛ

ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР

img

ГЕОПОРТАЛ

ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР

Үндэсний Геопортал

Хэрхэн ашиглах вэ

Геопортал
img

Зорилго /
Хамрах хүрээ

ГЕОПОРТАЛ
img
Зорилго

Орон зайн өгөгдлийг бүрдүүлэгч төрийн байгууллагуудын хамтын ажиллагааг улам өргөжүүлж, нэгдсэн системээр холбогдох мэдээллийг тогтмол шинэчлэх, солилцох, ашиглах тогтолцоо бүрдүүлж, орон зайн өгөгдөл, мэдээллийг олон нийтэд түгээх, өгөөж, ашиг тусыг нэмэгдүүлэх, үндэсний тогтвортой хөгжлийн төрөл бүрийн бодлого, төлөвлөлт, шийдвэр гаргалтыг дэмжих зорилгоор Монгол улсын үндэсний орон зайн өгөгдлийн дэд бүтцийг хөгжүүлж, геопорталаар дамжуулан иргэд аж ахуй нэгжүүд хэрэглүүлэхэд оршино.

Хамрах хүрээ

Монгол улсын Үндэсний Орон зайн өгөгдлийн дэд бүтцийн 18 суурь өгөгдлийг Геопорталаар дамжуулан, улс, аймаг, сумын хэмжээнд иргэд, аж ахуйн нэгж, төрийн байгууллагын түвшинд мэдээллийг бүрдүүлэх болон түгээнэ.